Nghị định 30/2009/NĐ-CP

Sau khi có Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004
của Chính phủ về Kiểm toán độc lập đã có Thông tư 64/2004/TT-BTC và
Thông tư 60/2006/TT-BTC hướng dẫn các điều kiện thành lập và hoạt động
của Doanh nghiệp kiểm toán.

http://www.vfa.com.vn/Upload_min/22149420611sachhay.jpg


Bạn muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập phải không? Hãy Click vào đây

Bạn muốn download phần mềm kế toán FTS Accouting miễn phí phải không? Hãy click vào đây

Tuy nhiên, theo qui định của Luật Doanh
nghiệp 2005 thì các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động của
doanh nghiệp phải do Chính phủ ban hành. Do đó Thông tư 64/2004/TT-BTC
và Thông tư 60/2006/TT-BTC nói trên không còn hiệu lực. Bộ Tài chính đã
trình Chính phủ ban hành Nghị định 30/2009/NĐ-CP để duy trì các tiêu
chuẩn và điều kiện đã hướng dẫn tại Thông tu 64 và Thông tư 60 nói
trên. từ nay các DN kiểm toán phải nghiêm chỉnh chấp hành các điều kiện
quy định nói trên vì đây là Nghị định của Chính phủ chứ không còn là
Thông tư của Bộ Tài chính nữa. Dưới đây là thông tin về Nghị định
30/2009/NĐ-CP.

Thay
vì trước đây tồn tại cả mô hình doanh nghiệp kiểm toán hoạt động theo
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì nay doanh nghiệp kiểm toán
được thành lập và hoạt động theo 3 hình thức: Công ty TNHH hai thành
viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

Điều
kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán theo quy định cũ
là doanh nghiệp kiểm toán được thành lập khi có ít nhất 3 kiểm toán
viên có Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, trong đó ít nhất 1 trong những
người quản lý doanh nghiệp kiểm toán phải có Chứng chỉ hành nghề.

Với
quy định mới, doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất
3 người có Chứng chỉ kiểm toán viên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc nếu là thành viên công ty TNHH,
công ty hợp danh thì phải sở hữu ít nhất là 10% vốn điều lệ công ty.
Giám đốc  hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian
công tác thực tế về kiểm toán đủ 3 năm trở lên… Như vậy điều kiện
thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đã được sửa đổi theo hướng chặt
chẽ hơn để phù hợp với yêu cầu thực tế, khi mà xã hội cần có những công
ty kiểm toán cao về chuyên môn.

Nghị
định mới cũng quy định rõ trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm
toán phải thường xuyên đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề ký
hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp. Sau 6 tháng
liên tục không đảm bảo điều kiện này doanh nghiệp kiểm toán phải ngừng
cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Các
doanh nghiệp kiểm toán TNHH 1 thành viên có vốn đầu tư nước ngoài đã
thành lập và hoạt động trước khi có Nghị định này vẫn được phép hoạt
động bình thường đến khi hết hạn theo Giấy phép đầu tư.


Bạn muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập phải không? Hãy Click vào đây

Bạn muốn download phần mềm kế toán FTS Accouting miễn phí phải không? Hãy click vào đây