Giarm thuế GTGT 50% đối với hoạt động cho thuê nhà ở

Chính xác là dịc vụ cho thuê nhà ở cho sinh viên và người có thu nhập thấp. Theo đó.  nhà nước không chỉ Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà còn Miễn thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp của năm 2009. Mời các bạn cùng nghiên cứu:

http://img1.tradeget.com/vashistaconsultants/5ENH1FJM1valueaddedtax.jpg

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây

BỘ TÀI CHÍNH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

—————


Độc lập
Tự do
Hạnh phúc

Số: 181/2009/TT-BTC


————————————-Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009
THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực
hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg

ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết
định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg

—————————


Căn
cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật thuế TNDN số
14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn
cứ Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày
27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Tài chính;

Căn
cứ Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết
định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số
67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg như sau:


Điều 1. Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng


1. Giảm 50% mức thuế suất thuế
giá trị gia tăng
từ
ngày 22 tháng 7 năm 2009 (ngày Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg có hiệu lực thi
hành) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với các trường hợp sau:


a. Nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề
(không phân biệt học tại trường công lập hay ngoài công lập)
thuê trong quá trình học tập;


b. Nhà ở để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp;

c.
Nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó
khăn về nhà ở.


2. Nhà ở thuộc diện được giảm
thuế suất thuế GTGT quy định tại Điều này phải đáp ứng các tiêu chí về nhà ở;
về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua; về đối tượng, điều kiện
được thuê, được thuê mua, được mua quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg
ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở để cho thuê đối với
học sinh, viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy
nghề (Quyết định số
65/2009/QĐ-TTg), Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế,
chính sách phát triển nhà ở để cho thuê đối với công nhân lao động tại các
khu công nghiệp (Quyết định số
66/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số
67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp
tại khu vực đô thị (Quyết định số
67/2009/QĐ-TTg).


3.
Doanh nghiệp có nhà ở thuộc diện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng
quy định tại khoản 1 Điều này là doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán, hoá
đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.


Điều 2. Miễn thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp của năm 2009


1.
Miễn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 đối với các khoản thu
nhập sau đây:


a.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho thuê đối với học sinh,
sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề,
trung cấp nghề thuê trong quá trình học tập;


b.
Thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp;


c.
Thu nhập từ các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, để cho thuê, cho
thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.


Số
thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn được xác định theo kết quả hạch toán kinh
doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt
động kinh doanh được miễn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng
được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các hoạt động kinh doanh được
miễn thuế thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế xác định theo tỷ lệ
giữa doanh thu của các hoạt động kinh doanh được miễn thuế với tổng doanh thu
từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2009.


2.
Đối tượng thuộc diện được miễn
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 quy định tại khoản 1 Điều này là các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy
định tại Điều 2 Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2009
của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản
lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân Khu công nghiệp và
nhà ở thu nhập thấp
thực hiện các dự
án đầu tư, xây dựng nhà ở để cho thuê đối với
học
sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng
nghề, trung cấp nghề; để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các Khu công
nghiệp; để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó
khăn về nhà ở tại khu vực đô thị theo
quy
định tại Quyết định số
65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ.


Dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở
của tổ chức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều này là dự án
đáp ứng các tiêu chí: về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho
thuê mua; về đối tượng, điều kiện được thuê, được thuê mua, được mua nhà quy
định tại
Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và
Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


3. Kê khai
số thuế được miễn


Doanh nghiệp
kê khai số thuế được miễn từng quý thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I và Mục
III, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.
Đồng thời doanh nghiệp cam kết trong tờ
khai thời hạn phải nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp khi hết thời gian được
gia hạn nộp thuế.


Điều 3. Tổ chức thực hiện và
hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành
sau 45 ngày kể từ ngày ký.


2.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản
ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng
Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng
Quốc hội;

- Văn phòng
Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao;

- Toà án
nhân dân tối cao;

- Kiểm toán
nhà nước;

- Văn phòng
ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;

- Các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- Cơ quan
Trung ương của các đoàn thể;

- Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho
bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Cục Kiểm
tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website
Chính phủ;

- Website
Bộ Tài chính;

- Các đơn
vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, CST (TN).

THỨ TRƯỞNG
(đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Bạn muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập phải không? Hãy Click vào đây

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây