Thông tư Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP

Thông tư Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làmBạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc
làm;

Căn
cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về
bảo hiểm thất nghiệp;

Căn
cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội,

Bộ
Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định
số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm (sau đây được viết tắt là Nghị định số 39/2003/NĐ-CP) như sau:

Điều 1. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

1. Công thức tính trợ cấp mất việc làm:
Tiền trợ cấp mất việc làm
=
Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm
Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm
X
X  01

Trong đó:

– Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm (được
tính theo năm) được xác định là tổng thời gian người lao động làm việc
liên tục cho người sử dụng lao động đó được tính từ khi bắt đầu làm
việc đến khi người lao động bị mất việc làm, trừ đi thời gian đóng bảo
hiểm thất nghiệp theo quy định tại  Điều 41 của Nghị định số
127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm thất nghiệp. Trường hợp tổng thời gian làm việc thực tế cho người
sử dụng lao động có tháng lẻ (kể
cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc cho người sử dụng
lao động từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tính trợ
cấp mất việc làm dưới 12 tháng) thì  được làm tròn như sau:

+ Dưới 01 (một) tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm;

+ Từ đủ 01 (một) tháng đến dưới 06 (sáu) tháng được làm tròn thành 06 (sáu)  tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 (nửa) tháng lương;

+ Từ đủ 06 (sáu)  tháng trở lên được làm tròn thành 01(một) năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 01 (một) tháng lương.

-
Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền
công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề
của người lao động trước khi bị mất việc làm, bao gồm: tiền công hoặc
tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

– 01 (một) là một tháng lương cho mỗi năm làm việc.

– Mức trợ cấp việc làm thấp nhất bằng 02 (hai) tháng lương, trừ trường hợp thời gian để tính trợ cấp mất việc làm của người lao động làm dưới 01 (một) tháng.

2. Trợ cấp mất việc làm khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

Thời
gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1
Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ không được tính hưởng trợ cấp mất việc làm. Tiền lương, tiền
công làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền công theo
hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề trước khi
mất việc làm, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp
khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Cách tính trợ cấp mất việc làm được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 (ngày Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

3.
Không áp dụng cách tính trợ cấp mất việc làm quy định tại Thông tư này
để tính lại trợ cấp mất việc làm đối với những trường hợp chấm dứt hợp
đồng lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Trong
quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung kịp thời ./.

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây