Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi thấy không có các TK 621, 622, 627 vậy chi phí SXKD sẽ được tập hợp vào đâu và tính giá thành sản phẩm như thế nào?

Câu hỏi :Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi thấy không có các TK 621, 622, 627 vậy chi phí SXKD sẽ được tập hợp vào đâu và tính giá thành sản phẩm như thế nào?
Trả lời: Theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 quy định việc kế toán tập hợp chi phí SXKD và tính giá thành sản phẩm được sử dụng Tài khoản 154 “ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” (đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên); và sử dụng tài khoản 631 “Giá thành sản xuất “ (đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định ký). Các hướng dẫn cụ thể về kế toán tập hợp chi phí SXKD và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, bạn vui lòng tham chiếu quy định tại QĐ 48/2006. Việc không quy định sử dụng các tài khoản 621, 622, 627 là xuất phát từ lý do đơn giản hoá công việc kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn có nhu cầu bổ sung thêm các tài khoản cấp 1 thì có thể làm công văn, đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện.

Nguồn tin Ketoanviet.net.vn