Điều chuyển tài sản các đơn vị hạch toán độc lập.

cung huong loi

Câu hỏi:

Công ty có thành lập 1 chi nhánh hạch toán độc lập khác địa bàn. Khi giao vốn là các công trình đã hoàn thành cho chi nhánh thì công ty mẹ có phải xuất hóa đơn cho chi nhánh hay không? Nếu công ty mẹ xuất hóa đơn thì công ty con hoàn thuế có phải ghi rõ phương thức thanh toán cho hoá đơn đó hay không? Hay chỉ cần biên bản bàn giao vốn là được.

Trả lời:

Trường hợp của công ty (công ty giao vốn là các công trình cho chi nhánh hạch toán độc lập) là điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập.

 

Khoản 5, Điều 5, Thông tư 06/2012/TT-BTC về thuế GTGT:

“Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định”

Khoản 6, Điều 5, Thông tư 06/2012/TT-BTC về thuế GTGT:

“Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều này”

Theo các quy định trên, nếu trường hợp của công ty không thuộc trường hợp quy định tại tiết 1, Khoản 5, Điều 5, Thông tư 06/2012/TT-BTC nêu trên thì công ty phải xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh, chi nhánh và công ty mẹ phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Trong trường hợp công ty phải xuất hóa đơn GTGT cho chi nhánh nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì quan hệ thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ giữa công ty và chi nhánh vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT.

Việc xuất hóa đơn nêu trên công ty cần đảm bảo phù hợp và tuân thủ các quy định liên quan trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép của chi nhánh cũng như đảm bảo việc góp vốn (nếu có) của chi nhánh.