Các khoản chi thưởng lễ, tết sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý trong trường hợp nào.

holiday

Câu hỏi:

Công ty có chi thưởng ngày lễ ngày tết , ngày tết như ngày 08/03, 30/04, 01/05…. Nhưng trong hợp đồng lao động công ty ký với người lao  động không ghi điều khoản này. Nhưng theo quy chế tài chính do giám đốc thông qua có điều khoản là sẽ trích tiền để chi thưởng cho nhân viên.

Trả lời:

Tại điểm 2 – Mục IV – Phần C – Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ

Tài chính có hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“…

2.5. Chi tiền lương, tiền công thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng

thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các

khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc

thoả ước lao động tập thể”.

Vậy, theo thông tư 130/2008/TT-BTC này trường hợp trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể có không có quy định cụ thể tiền thưởng Lễ, Tết Công ty không được hạch toán khoản chi tiền thưởng Lễ, Tết cho người lao động vào chi phí hợp lý (cụ thể chi phí tiền lương).

Theo điểm 2 , điều 1 thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 130/2008/TT-BTC về thuế TNDN ban hành ngày 10/02/20111:
Các khoản tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty sẽ được tính vào chi phí hợp lý.

Vậy, theo thông tư 18/2011/TT-BTC này trường hợp trong hợp Quy chế tài chính công ty có quy định cụ thể tiền thưởng Lễ, Tết và thực tế Công ty có chi trả cho người lao động thì Công ty được hạch toán khoản chi tiền thưởng Lễ, Tết cho người lao động vào chi phí hợp lý (cụ thể chi phí tiền lương).

Ketoanviet.net.vn