Chứng thư số dùng để làm gì?

USB-3G-HSPDA

Chứng thư số”. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (gọi tắt là CA) cung cấp. Chứng thư số được lưu giữ trên máy tính dưới dạng một tập tin (file). Bản chất của Chứng thư số tương tự như “con dấu và xác nhận con dấu” của người đóng dấu với doanh nghiệp hay như “Chứng minh thư” đối với cá nhân. Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai, được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.

Ketoanviet.net.vn