Công trình thuộc dự án 135 có Kê khai doanh thu không?

 

Công ty thi công công trình thuộc nguồn vốn 135, khi quyết toán công trình có phần nhân dân đóng góp. Vậy khi tính doanh thu thì DN có phải kê doanh thu phần nhân dân đóng góp đó không,vì số tiền dân đóng góp công ty không được thanh  toán?

   Trả lời:  

Tại khoản 12 điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định “ Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ …

             Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đóng góp của nhân dân ( bao gồm các vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân khác ), vốn viên trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50 % tổng số nguồn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ công trình ”. 

       Đối chiếu với quy định trên, trường hợp nguồn vốn khác không vượt quá 50 % tổng số nguồn vốn xây dựng công trình thì đối tượng không chịu thuế GTGT là toàn bộ công trình. Công ty căn cứ vào phê duyệt dự toán, thiết kế công trình cũng như phê duyệt quyết toán chính thức công trình để kê khai thuế GTGT.

Đối với thuế TNDN: Tại điểm khoản 1 mục III  phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định: “  Doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ … mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền ”.

Căn cứ quy định trên, công ty chỉ kê khai, xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với toàn bộ giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng lắp đặt nghiệm thu và Công ty được hưởng 

Ketoanviet.net.vn