Công ty tôi đã được cấp mã số thuế, nhưng có phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác, nhưng không thành lập chi nhánh thì phải thực hiện đăng ký thuế thế nào?

Tax-cood

Câu hỏi :

Công ty tôi đã được cấp mã số thuế, nhưng có phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác, nhưng không thành lập chi nhánh thì phải thực hiện đăng ký thuế thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính thì một số trường hợp cụ thể mà người nộp thuế cần lưu ý như sau:

- Trường hợp người nộp thuế đã được cấp mã số thuế (MST), nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải tự ghi mã số thuế đã được cấp trên tờ khai đăng ký thuế này.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chuyển hoạt động kinh doanh từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con và ngược lại (bao gồm cả trường hợp bán cơ sở kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) phải thông báo với cơ quan thuế để cấp lại MST. Trường hợp bên nhận đã được cấp MST cá nhân thì sử dụng MST đã được cấp để khai, nộp các loại thuế phát sinh.

- Một số quy định về MST cá nhân:

+ Cá nhân cùng lúc nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua nhiều tổ chức chi trả, chỉ đăng ký thuế tại một tổ chức chi trả để được cấp MST. Cá nhân thông báo mã số của mình với các tổ chức chi trả khác để các tổ chức chi trả sử dụng vào việc khai thuế, nộp thuế. Nếu một cá nhân vừa nộp thuế TNCN, vừa có hoạt động kinh doanh thì sử dụng mã số thuế TNCN để khai thuế, nộp thuế cho các hoạt động kinh doanh theo mẫu đăng ký thuế 03-ĐK-TCT (ghi MST đã được cấp vào ô MST của tờ khai). Trường hợp cá nhân hoạt động kinh doanh đã được cấp MST thì sử dụng MST này để khai thuế, nộp thuế TNCN. Cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (tự ghi MST đã được cấp vào ô MST).

+ Trường hợp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin cá nhân về người nộp thuế thì thực hiện cấp MST và thông báo cho người nộp thuế biết.

+ Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng sang địa bàn khác quận, huyện, thị xã nơi đã đăng ký MST thì sử dụng MST 10 số đã được cấp để khai, nộp thuế. Cơ quan thuế phát hiện cá nhân có hơn một MST 10 số thì thực hiện thu hồi các MST 10 số đã cấp sau MST 10 số đầu tiên.

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nếu phát sinh thu nhập chịu thuế  phải sử dụng MST cá nhân của chủ DNTN để kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; không sử dụng MST của DNTN để kê khai, khấu trừ các khoản thuế TNCN này.

Ketoanviet.net.vn