Đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế không?

tu thienCâu hỏi : Tôi thường  ủng hộ cho Quỹ Nhân ái – Báo điện tử Dân trí . Vậy chi phí đó có được trừ vào chịu thuế đối với từ tiền lương hay không? Mà khi ủng hộ khoản tiền 6.000.000/cá nhân  thì cá nhân đó có phải nộp thuế TNCN không.

Trả lời:

1/ Xác định các khoản giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Tại tiết b, điểm 3.2.1 khoản 3 mục I phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

          “... Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm: Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phải là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

Nếu quỹ “Quỹ Nhân ái – Báo điện tử Dân trí ”  được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ thì khoản đóng góp từ thiện nhân đạo do bạn ủng hộ được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế.

2/Thu nhập từ quà tặng.

Tại Điểm 7.1 mục II phần B thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về khoản thu nhập tính thuế:

“7.1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận…”

Căn cứ quy định trên thì khoản tiền mặt 6.000.000 đồng(sáu triệu đồng)/ cá nhân mà bạn ủng hộ cho một cá nhân tại Quỹ Nhân ái – Báo điện tử Dân trí  không thuộc các khoản thu nhập chịu thuế, do đó không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Ketoanviet.net.vn