Hạch toán doanh thu từ cho sử dụng Thương Hiệu của công ty.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho phép đối tác  sử dụng nhãn hiệu của công ty phải hạch toán vào tài khoản doanh thu nào?

Trả lời:

Về hạch toán doanh thu từ hoạt động cho phép đối tác sử dụng nhãn hiệu:

Căn cứ Điểm 3, Mục V, Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (Thông tư 130) quy định các khoản thu nhập hạch toán vào Thu nhập khác:

“3. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. Cho thuê tài sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ tiền bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ được xác định bằng tổng số tiền thu được trừ (-) giá vốn hoặc chi phí tạo ra quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ được chuyển giao, trừ (-) chi phí duy trì, nâng cấp, phát triển quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ được chuyển giao và các khoản chi được trừ khác.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị có khoản thu nhập từ hoạt động cho đối tác sử dụng nhãn hiệu mà đơn vị đã sở hữu trí tuệ để quảng bá, tiếp thị khi bán sản phẩm của đơn vị thì khoản thu nhập này đơn vị hạch toán vào thu nhập khác.

Ketoanviet.net.vn