Khi thuê nhà làm trụ sở, các hóa đơn đầu vào của hoạt động sửa chữa nhà có được khấu trừ thuế không?

office-interior-furniture-design

 

Công ty ký hợp đồng thuê nhà để làm trụ sở. Theo thỏa thuận của hợp đồng trong thời gian thuê nếu có phát sinh hư hỏng phải sửa chữa thì mọi chi phí bên thuê chịu; bên cho thuê sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho công ty. Xin hỏi công ty hạch toán khoản hỗ trợ chi phí và các chi phi liên quan như thế nào? Các hóa đơn  đầu vào của hoạt động sửa chữa trên có được khấu trừ thuế không?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khỏan chi được trừ bao gồm:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Tại điểm 2.14  khoản 2 điều 6 chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.14. …

Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm. …”

Tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác bao gồm:

“Các khoản thu nhập nhận được bằng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn tài trợ trừ khoản tài trợ nêu tại Khoản 7 Điều 8.”;

- Căn cứ tại điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Việc công ty ký hợp đồng thuê nhà để làm trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu tại hợp đồng có điều khoản quy định trong thời gian thuê, tài sản có hư hỏng thì bên thuê phải chịu toan bộ chi phí sửa chữa. Do đó khoản chi sửa chữa tài sản đi thuê trên nếu có hoá đơn GTGT theo đúng quy định thì công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Khoản chi sửa chữa tài sản đi thuê nêu trên công ty được tính vào chi phí được trừ hoặc phân bổ dần vào chi phí thời gian không quá 3 năm.

- Đối với khoản tiền hỗ trợ chi phí sữa chữa mà Công ty nhận được từ bên cho thuê được xác định là thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Ketoanviet.net.vn