Miễn, giảm thuế SDĐPNN cho DN sử dụng lao động là thương binh, bệnh binh.

Tax-Law

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi sử dụng lao động là thương binh, bệnh binh thì có được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định: Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh thì được miễn thuế

Tại khoản 1 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định: giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây: Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn  sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh thì được miễn thuế; nếu doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh thì doanh nghiệp của ông được giảm 50% số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp.

Ketoanviet.net.vn