Sử dụng hóa đơn trong hợp tác xã vận tải.

hoa don van-chuyen-hang 01 (4)Câu hỏi:

Chúng tôi có thành lập một hợp tác xã vận tải . Chúng tôi có câu hỏi về sử dụng hóa đơn như sau.Hợp tác xã vận tải đứng ra mua hóa đơn cho các xã viên hay các xã viên sẽ tự mua hóa đơn để sử dụng?

Trả lời:

 

Tại Điều 2 Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng: “Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng tại Thông tư này bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách).”

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 191/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn tiêu chí và cách ghi nội dung các tiêu chí trên hóa đơn vận tải hành khách: “1.1. Tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị vận tải hành khách;

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện khoán cho cá nhân dưới các hình thức, kể cả khoán, điều xe của các cá nhân nhận khoán thì hoá đơn được ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, các Hợp tác xã vận tải thực hiện khoán cho cá nhân dưới các hình thức, kể cả khoán, điều xe của các cá nhân nhận khoán thì hoá đơn được ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của hợp tác xã vận tải. Hợp tác xã vận tải mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc đặt in hóa đơn cho các xã viên, thay mặt xã viên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về việc phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Ketoanviet.net.vn