Thuế GTGT của mủ cao su ?

mu cao xuCâu hỏi: Mủ nước cao su chưa qua sơ chế. 2. Loại mủ tạp chưa qua sơ chế. 3. Loại mủ tạp đã qua chế biến.

Trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 4; khoản 5, Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

“Điều 4.Đối tượng không chịu thuế GTGT

1.Sản phẩm trồng trọt(bao gồm cả sản phẩm rừng trồng),chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng,đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô,  bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Vídụ1: phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt các sản phẩm trồng trọt; làm sạch, phơi, sấy khô, ướp muối, ướp đá các sản phẩm thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt khác.

Điều10.Thuế suất5%

“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạchphơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại.”

 

Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

Mủ nước cao su chưa qua sơ chế và mủ tạp chưa qua sơ chế mà cá nhân, tổ chức tự sản xuất bán ra là thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Mủ tạp đã qua chế biến mà cá nhân, tổ chức tự sản xuất bán ra chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Mủ nước cao su chưa qua sơ chế và mủ tạp chưa qua sơ chế, mủ tạp đã qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại thì chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Ketoanviet.net.vn