Trong thời kỳ gia hạn, Doanh nghiệp phát hiện số thuế khai thiếu thì số thuế này có tính phạt chậm nộp không?

Tôi muốn hỏi trong thời kỳ gia hạn (VD số thuế TNDN tạm tính của quí I/2013 được gia hạn đến 30/10/2013. Nhưng tháng 8/2013 (trong thời gian gia hạn) DN phát hiện số thuế khai thiếu thì số thuế này có tính phạt chậm nộp không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 3, Điều 4, Chương I Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giản một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gở khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

“Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.”

- Căn cứ Khoản 5, Điều 9, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thị hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp phát hiện số thuế được gia hạn đã kê khai thiếu thì doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo quy định tại  Khoản 5, Điều 9, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế thì số thuế khai thiếu vẫn được gia hạn theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính và không tính phạt chậm nộp. Doanh nghiệp phải lập lại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Ketoanviet.net.vn