Viết hóa đơn khi bán TSCĐ khi chưa hết khấu hao

fixed-assets

 

 

 

Trường hợp bán tài sản cố định chưa hết khấu hao, số tiền bán thu được nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ khi bán viết hoá đơn và nộp thuế như thế nào ?

Trả lời:

Tại điểm khoản điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định “ Ấn định thuế từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp… qua kiểm tra hàng hoá mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hoá mua vào, bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

           Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá giao dịch theo thoả thuận khách quan giữa các bên không có quan hệ  liên kết … ” .

        

           Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp khi bán tài sản cố định phải thực hiện giao dịch theo giá thị trường, theo thoả thuận khách quan giữa bên mua và bên bán, thực hiện viết hoá đơn và nộp thuế theo giá thực tế phát sinh trong quan hệ mua bán. Trường hợp nếu cơ quan thuế qua kiểm tra, thanh tra phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm ( hạch toán giá trị bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường ) thì cơ quan thuế thực hiện ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

Ketoanviet.net.vn