Hạch toán quỹ trợ cấp mất việc làm.

quy tro cap

Câu hỏi:

Công ty tính đến cuối kỳ tài chính năm 2012 vẫn còn số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì doanh nghiệp hạch toán như thế nào đối với quỹ này ?

Trả lời :

Căn cứ Khoản 9, Điều 7, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập khác bao gồm:

9. Hoàn nhập các khoản dự phòng (trừ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi; Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã trích nhưng hết thời gian trích lập không sử dụng hoặc sử dụng không hết; Hoàn nhập trích lập quỹ dự phòng tiền lương)”.

Căn cứ Khoản 8, Điều 18, Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

“a) Các Khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.

…”

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp:

“Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm doanh nghiệp được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Thông tư này vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Riêng năm 2012, doanh nghiệp được sử dụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính đến 31/12/2011 (nếu có) để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ hoặc doanh nghiệp không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm trong năm 2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử dụng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty tính đến cuối kỳ tài chính năm 2012 vẫn còn số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác và áp dụng thuế suất 25%. Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với khoản hoàn nhập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

 

Ketoanviet.net.vn