Kê khai thuế sai thì làm tờ khai bổ sung như thế nào?

Câu hỏi:  Lập tờ thuế GTGT bị sai thông tin kê khai hàng hóa dịch mua vào nhưng không làm thay đổi giá trị (số thuế được khấu trừ) thì làm tờ khai bổ sung như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ vào điểm 5, Điều 9, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định về bổ sung hồ sơ khai thuế “ Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Công ty thực hiện khai bổ sung như sau:

-Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

-Tờ khai thuế GTGT Mẫu 01/GTGT ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);

-Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng bởi các tài liệu trong hồ sơ của từng phần cụ thể tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Ketoanviet.net.vn