Lãi vay trả cho cán bộ công nhân viên tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

lai vay tien

Câu hỏi :

- Chi phí lãi vay trả cho cán bộ công nhân viên trong và ngoài công ty năm 2012 nhưng thực tế chưa chi trả cho các cá nhân đó thì có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

- Năm 2013 mới trả chi phí lãi vay cho các cá nhân này thì tính thuế và kê khai thuế TNCN theo biểu nào?

Trả lời:

- Chi phí phí lãi vay trả cho cán bộ công nhân viên trong và ngoài công ty được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

- Thu nhập từ lãi tiền vay là thu nhập từ đầu tư vốn. Công ty tính thuế TNCN của khoản thu nhập này với thuế suất là 5% và thực hiện khai thuế TNCN tháng (hoặc quý) theo Mẫu số 03/KK-TNCN, quyết toán thuế TNCN theo Mẫu số 06/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).

Ketoanviet.net.vn