Quy trình xác nhận lợi nhuận

Câu hỏi:

 Quy trình xác nhận lợi nhuận để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài như thế nào? Mất bao nhiêu thời gian?

Trả lời:

Hiện nay không có qui định cơ quan thuế phải xác nhận lợi nhuận để chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư. Tuy nhiên theo qui định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư thì trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nhà đầu tư phải xác định lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài theo qui định tại Điều 2 và Điều 3, thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo qui định tại Điều 4 và thực hiện thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo qui định tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư.

Ketoanviet.net.vn