Hàng năm DN phải đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế không?

chuyen lo

Câu hỏi :

Quy định về chuyển lỗ, hàng năm doanh nghiệp có phải đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế không?

Trả lời:

- Việc chuyển lỗ được quy định như sau:

+ Doanh nghiệp có các khoản lỗ phát sinh từ năm 2009 trở đi thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ

+ Các khoản lỗ phát sinh trước năm 2009 thì thực hiện chuyển lỗ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó.

- Doanh nghiệp không phải đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế.

Ketoanviet.net.vn