Hướng dẫn lập hóa đơn và kê khai hóa đơn điều chỉnh.

dieu chinh hoa don

Câu hỏi:

Công ty tôi đã xuất hóa đơn cho bên mua hai bên đã khai thuế, nhưng sau đó phát hiện ghi sai về thuế suất thuế GTGT (Hàng Hóa chịu thuế suất 5% thì ghi thành 10%) . Vậy xin hỏi cần thực hiện điều chỉnh như nào?

Trả lời:

- Tại khoản 3, Điều 18 Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

” Điều 18. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty là bên bán hàng xuất hóa đơn cho bên mua hai bên đã khai thuế, nhưng sau đó phát hiện ghi sai về thuế suất thuế GTGT, còn các chỉ tiêu khác thì viết đúng thì hai bên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục sau:

+ Lập biên bản ghi rõ nội dung sai sót, mẫu số, ký hiệu, số thứ tự ngày…tháng…năm…của hóa đơn đã lập; bên bán, bên mua đã khai thuế các liên hóa đơn vào tháng…năm…nào;

+ Căn cứ biên bản đã lập, bên bán xuất lại hóa đơn mới ghi tại cột 2 (tên hàng hóa, dịch vụ) ghi giảm tiền thuế GTGT cho các liên hóa đơn đã ghi sai trước đây (trong đó ghi rõ thay thế hóa đơn đã xuất số, ngày…tháng…năm…theo biên bản ngày…tháng…năm…), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi gạch chéo; dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế theo các hóa đơn đã ghi sai; dòng tổng cộng tiền thanh toán ghi bằng số tiền thuế GTGT và ghi số tiền bằng chữ.

+ Khi lập bảng kê bán ra (mẫu 01-1/GTGT) để phản ảnh hóa đơn điều chỉnh, doanh nghiệp ghi cụ thể như sau: dòng thứ tự số (3) hàng hóa, dịch vụ thuế suất 5%; cột số (10) thì đánh dấu (-) số tiền thuế GTGT; cột ghi chú: ghi giảm thuế GTGT của kỳ thuế tháng…/năm…

+ Trường hợp cùng 01 khách hàng mua, cùng 01 mặt hàng và trong cùng 01 kỳ khai thuế thì Công ty được lập biên bản chung và ghi rõ số lượng hóa đơn cần điều chỉnh kèm theo bảng kê các hóa đơn điều chỉnh trong kỳ.

+ Công ty xuất hóa đơn điều chỉnh tương ứng với từng bảng kê và hóa đơn cần điều chỉnh.

Ketoanviet.net.vn