Xuất hoá đơn, tính thuế VAT đầu ra như thế nào?

nha xuong

Câu hỏi:

Công ty tôi vừa làm xong một nhà xưởng hình thành TSCĐ để đưa TSCĐ vào sử dụng thì tôi phải xuất hoá đơn như thế nào. tính thuế VAT đầu ra như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điểm 4 Điều 7 Mục I Chương II Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ như sau:

        “Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.”

Tại Tiết b, Điểm 1, Điều 14, Chương III Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

        “ Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá…”.

            Theo quy định trên, Công ty bạn tự xây dựng nhà xưởng sản xuất, khi đưa tài sản cố định (nhà xưởng sản xuất) vào tiêu dùng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT với thuế suất là 10%. Công ty bạn kê khai thuế GTGT đầu ra và được kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Ketoanviet.net.vn