Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào ?

images

Câu Hỏi

Tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào trong các trường hợp: thanh toán trước –nhập hàng sau; nhập hàng trước – thanh toán sau; thanh toán nhiều đợt.

câu trả lời

theo quy định về nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán tại điểm 1.5 khoản 1 Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì:

“a) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

- Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước của người mua (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).

- Các tài khoản phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác. Riêng trường hợp phân bổ khoản chi phí trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ thì chi phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận chi phí)”

Căn cứ quy định trên, tỷ giá nhập kho hàng hóa nhập khẩu đối với các trường hợp được xác định như sau:

- Trường hợp thanh toán trước nhập hàng sau là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thanh toán trước tiền hàng hóa.

- Trường hợp nhập hàng trước, thanh toán sau là tỷ giá tại thời điểm nhập hàng hóa.

- Trường hợp mua hàng có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại tệ thì phần giá trị hàng hóa tương ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị hàng hóa bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận hàng hóa.