Về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng là phế phẩm bông thiên nhiên ?

20071120cotton1

Câu hỏi :

Về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng là phế phẩm bông thiên nhiên ?

Trả lời :

-   Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định quy định về thuế suất 10%:

“…

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

…”

-   Tại Công văn số 11613/BTC-TCT ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính “V/v chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông” có hướng dẫn:

“Sản phẩm bông đã được tách hạt, tách cọng; bỏ vỏ; lọc rác để loại bỏ một phần tạp chất; đóng kiện (bông thiên nhiên chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Sản phẩm bông đã qua chải thô hoặc chải kỹ (bông sơ chế) áp dụng thống nhất mức thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.”

- Tại Công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường như sau:

“Phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản như tấm; trấu; đầu tôm; vỏ tôm; đầu cá; xương cá; nội tạng và phế phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật; mỡ tươi;…ở khâu kinh doanh thương mại cũng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì trường hợp phế liệu bông thu hồi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác (bông thiên nhiên chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ) khi bán cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trường hợp phế liệu bông đã qua chải thô hoặc chải kỹ (đã qua sơ chế) thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.