Câu hỏi về đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

property-tax-main

Câu hỏi.

Tôi sinh con vào tháng 8/2014 nhưng đến bây giờ mới đăng ký người phụ thuộc vậy tôi được tính giảm trừ từ thời điểm nào?

Trả lời:

Tại tiết c.2.3 điểm c, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp sinh con tháng vào 8/2014 nhưng đến tháng 3/2015 mới đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan thuế thì vẫn được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh ( 8/2014) nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2014.

Ketoanviet.net.vn