Công văn 7744/BTC-TCHQ năm 2015 về phân loại mặt hàng cao su do Bộ Tài chính ban hành.

rubber-tapping

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7744/BTC-TCHQ
V/v phân loại mặt hàng cao su

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 3179/BCT-HC ngày 01/4/2015, theo đó thành phần rosin và axit béo trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723 đóng vai trò là chất nhũ hóa, thành phần dầu khoáng trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 có vai trò bảo quản cao su được lâu mà không bị cứng, đều không phải là chất hóa dẻo;

Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1528/BKHCN-CNN ngày 15/5/2015, theo đó vai trò của thành phần rosin, axit béo trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp là chất nhũ hóa khi dùng rosin, axit béo cho quá trình tổng hợp styrene-butadiene bằng phương pháp nhũ tương; vai trò thành phần dầu khoáng trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp là chất hóa dẻo;

Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại thống nhất như sau:

Mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 có kết quả phân tích là hỗn hợp cao su styrene-butadiene, axit béo, rosin và dầu khoáng, thuộc nhóm 40.02.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Bộ Công thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Vụ CST; Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ, Trung tâm PTPLHHXNK và các Chi nhánh, Cục Thuế xuất nhập khẩu);
- Hiệp hội Cao su Việt Nam;
- Công ty cổ phần cao su Sao Vàng; (231 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN)
- Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam; (180 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM)
- Công ty TNHH cao su INOUE Việt Nam; (Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội)
- Công ty TNHH Quốc tế Việt Trung; (73/419F Phan Huy Ích, phường 12, Gò vấp, TP. HCM)
- Công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình; (Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương)
- Lưu: VT, TCHQ (60b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái