Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với thuốc bảo vệ thực vật?

sdunghq

Câu Hỏi :

1.      Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với thuốc bảo vệ thực vật?

2. Công ty có vốn nhàn rỗi cho đơn vị khác vay được không? Có vi phạm Luật thuế TNDN không? Hạch toán như thế nào?

Trả lời :

1. Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 hướng dẫn:

Điều 10. Thuế suất 5%

c) Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác;

Theo đó thuốc bảo vệ thực vật áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

2. Việc Công ty cho vay do Công ty quyết định và chịu trách nhiệm, đảm bảo lợi ích của Công ty từ việc cho vay đó. Lãi cho vay thu được hạch toán vào thu nhập khác theo đúng quy định của Luật kế toán và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ketoanviet.net.vn