Về việc đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Tax Time

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi có trường hợp: Người phụ thuộc đã già yếu 70 tuổi và cụ không có chứng minh thư nhân dân. Xin Cục Thuế trả lời cho đơn vị chúng tôi phải là thế nào để được cấp mã số thuế?

Trả lời:

1. Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT/BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, Người nộp thuế để được giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc người nộp thuế phải có mã số thuế và người phụ thuộc cũng phải có mã số thuế. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp đăng ký Người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh Người phụ thuộc cho tổ chức trả thu nhập, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được lưu tại tổ chức trả thu nhập.

- Việc khai thông tin người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có chứng minh thư hoặc hộ chiếu, do đó để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân nộp thuế khi tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải có chứng minh thư nhân dân.

          Theo đó, để được cấp mã số thuế thì điều kiện bắt buộc phải có chứng minh thư nhân dân, vì vậy Công ty phải yêu cầu cá nhân nộp thuế đó lập hồ sơ xin cấp chứng minh thư nhân dân cho người phụ thuộc theo quy định.

Ketoanviet.net.vn