Công văn 2697/TCT-TNCN quản lý thuế hộ kinh doanh trông giữ xe 2016

md

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2697/TCT-TNCN
V/v Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trông giữ xe.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 12648/CT-THNVDT ngày 23/03/2016 của Cục thuế TP Hà Nội về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trông giữ xe, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này…

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không cóđịa điểm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân…”

Do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được UBND Quận cấp phép. Vì vậy đề nghị Cục thuế chỉ đạo các Chi cục chủ trì phối hợp các phòng chức năng của Quận lập đề án báo cáo UBND Quận phương án quản lý hoạt động trông giữ xe và thu thuế phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 nêu trên và sát thực tế phát sinh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn