Archive by category Kế toán xe

Mất Hóa Đơn GTGT Thì Phải Làm Sao

Mất Hóa Đơn GTGT Thì Phải Làm Sao

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi có làm mất hóa đơn mua dịch vụ của nhà cung cấp. Vậy xin cơ quan thuế cho hỏi.  Theo quy định …

Quyết định 601/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành .

Quyết định 601/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành .

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …